dodocdao.com đăng tin miễn phí hoàn toàn
 
Thông tin thành viên
Hồ Thái Trụ Nhân - 12-12-1984
vaccuchuoi
27/221/6 Điện Biên Phủ, Q Bình Thạnh, TP.HCM
090 66 77 601
Update thông tin : 23/04/2014
Tổng số đánh giá: 5
Đánh giá tốt: 1
Đánh giá bình thường: 3
Đánh giá không tốt: 1
Nội dung Người nhận xét Lúc
s vaccuchuoi 22/05/2015 12 : 26 : 21
giao dịch bình thường vaccuchuoi1 22/05/2015 23 : 28 : 02
tốt vaccuchuoi2 22/05/2015 23 : 28 : 44
không hài lòng lắm vaccuchuoi3 22/05/2015 23 : 29 : 14
thường vaccuchuoi4 22/05/2015 23 : 45 : 04